Asystent nauczyciela w Senacie RP

9 kwiecień 2014

8 kwietnia br. odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, na którym procedowana była przyjęta przez Sejm RP ustawa z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o cudzoziemcach (druk nr 592). Podczas posiedzenia senator Andrzej Szewiński zgłosił między innymi poprawkę do art. 1 pkt. 1 ww. ustawy, proponując doprecyzowanie zapisu dotyczącego możliwości zatrudnienia w szkole podstawowej osoby wspierającej nauczyciela (asystenta). Zgodnie z poprawką asystent nauczyciela może być zatrudniony w szkole podstawowej wyłącznie w celu wsparcia nauczyciela prowadzącego zajęcia w klasach I-III lub wychowawcy świetlicy.

Pozostałe poprawki miały charakter legislacyjny.

Komisja przyjęła poprawki oraz wniosła o ich uchwalenie przez Senat RP (druk nr 592 B).

Posiedzenie Senatu w tej sprawie odbędzie się 9 kwietnia br.

 

O asystencie nauczyciela w „Rozmowie Dnia” RK

Asystent dla nauczyciela? Tak, lecz pod warunkiem, że obowiązywać go będzie Karta Nauczyciela. Działacze ze Związku Nauczycielstwa Polskiego protestują przeciw zatrudnianiu pedagogów w oparciu jedynie o kodeks pracy.

W Rozmowie Dnia gościem Małgorzaty Pirosz był Stanisław Fidos, wiceprezes Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego ZNP.

Posłuchaj całej wypowiedzi w Radio Kielce

 

Apel Prezydium ZG ZNP

apel-asystent

Koleżanki, Koledzy

21 marca 2014 roku Sejm RP przegłosował bez poprawek projekt zmian w ustawie o systemie oświaty, wprowadzający do szkół stanowisko asystenta nauczyciela.

Wątpliwości i sprzeciw Związku Nauczycielstwa Polskiego budzi zapis przyjęty w brzmieniu:

„W szkole podstawowej, w tym specjalnej i integracyjnej, może być zatrudniony asystent nauczyciela, do którego zadań należy wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze lub zajęcia świetlicowe lub wspieranie osoby, o której mowa w ust.1a. Asystent nauczyciela wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego zajęcia lub osoby, o której mowa w ust.1a”.

W czym tkwi problem?

Według ustawy, asystentem może być osoba z wyższym wykształceniem, z przygotowaniem pedagogicznym, zatrudniona na podstawie Kodeksu Pracy.

Związek Nauczycielstwa Polskiego jest stanowczym przeciwnikiem zatrudniania pracowników pedagogicznych na podstawie Kodeksu Pracy.

Związek Nauczycielstwa Polskiego jest za wprowadzeniem zapisu o asystencie nauczyciela, ale przy precyzyjnym określeniu w ustawie jego obowiązków, stąd propozycja ZNP, aby asystent nauczyciela nie mógł realizować zadań, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1-3 ustawy Karta Nauczyciela.

Zapis ustawy, nad którą głosować będzie Senat na posiedzeniu w dniach 9-10 kwietnia, niesie poważne zagrożenia dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela. Wynika to między innymi z tego, że:

Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się precyzyjnego określenia zakresu obowiązków i uprawnień asystenta nauczyciela.

 

Prezydium Zarządu Głównego

Związku Nauczycielstwa Polskiego

Decyzja komisji sejmowej w sprawie asystenta nauczyciela

 

13 marca odbyło się posiedzenie (przełożone z 12 marca) połączonych komisji Edukacji oraz Samorządu Terytorialnego, podczas którego komisje przyjęły sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o systemie oświaty (druk nr 2132), który m.in. przewiduje możliwość zatrudniania w szkole podstawowej, w tym specjalnej i integracyjnej, asystenta nauczyciela.

Posłowie koalicji rządzącej nie przyjęli propozycji ZNP, zgodnie z którą niemożliwe byłoby wykonywanie przez asystenta zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Taka decyzja oznacza, że asystent nauczyciela, zatrudniony na podstawie Kodeksu pracy, ale posiadający (obligatoryjnie) kwalifikacje nauczycielskie, będzie mógł pod kierunkiem nauczyciela realizować wszystkie czynności nauczyciela np. w świetlicy szkolnej, bibliotece, a nawet zastępować nauczycieli, pedagogów, czy psychologów.

Proces legislacyjny nie jest jeszcze zakończony, stąd ZNP będzie zabiegał o wprowadzenie poprawki, która nie pozwoli na zatrudnianie w szkole dwóch kategorii nauczycieli.

O dalszych działaniach ZNP zadecyduje Zarząd Główny na posiedzeniu 18 marca br.

Źródło: ZG ZNP